การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลอย่างมากต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีทีส่งผลต่อการท่องเที่ยวหลายด้าน ตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคจนถึงการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมากมายหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทและองค์กรท่องเที่ยวจำนวนมากสร้างเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ การศึกษาด้านไอซีทีและการท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่า eTourism แสดงให้เห็นว่าไอซีทีได้เปลี่ยนภาคการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง และภาคการท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร eTourism พัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาคการท่องเที่ยวจึงต้องติดตามการพัฒนาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นไม่ได้พัฒนามาเพื่อการท่องเที่ยวโดยตรง บางครั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในภาคการท่องเที่ยวจึงไม่ทราบถึงทุก เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงมีความไม่พร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับใช้อีกด้วย

ความจริงเสมือน หรือ VR คือหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ในหลายด้านซึ่ง ด้านการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้น ในภาคการท่องเที่ยวมีการใช้ความจริงเสมือนหลากหลายและมีผลกระทบจากเทคโนโลยี นี้มากมาย ดังนั้นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญควรให้ความสำคัญเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่

การใช้เทคโนโลยีความ จริงเสมือนเบื้องต้นในภาคการท่องเที่ยว ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ความจริงเสมือนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายหลักของการใช้ความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว และเสนอแนวคิดสำหรับการค้นคว้าเรื่องความจริงเสมือนกับการท่องเที่ยวในอนาคต การใช้ความจริงเสมือนขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ในภาคการท่องเที่ยว 6 ด้านที่ระบบเสมือนจริงมีความสำคัญที่เด่นชัดคือ การวางแผนและการบริหาร การตลาด ความบันเทิง การศึกษา การเข้าถึง และการอนุรักษ์

การใช้ความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว การวางแผนและการบริหาร ความจริงเสมือนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมีความสำคัญในด้านการ วางแผนในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากความสามารถในการเลือกมุมมอง การแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ทันที ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีสองมิติอื่น ๆ ระบบเสมือนจริงจึงมีประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยแสดงแผนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำให้ชุมชนได้รับ ทราบอีกด้วยและยังเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลจากผู้คนต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าความมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนนั้น จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ ข้อดีของการใช้ความจริงเสมือนคือเป็นการสื่อสารด้วยภาพ ดังนั้นคนที่มีพื้นฐานต่างกันจึงสามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการวางแผนสามารถใช้ได้หลายวิธี ตัวอย่างการใช้ เช่น ประเทศนอร์เวย์ ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อวางแผนก่อนตัดถนน 2 สายผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีการใช้ความจริงเสมือนในการประชุมที่มีหน่วยงานรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถกเถียงแผนงาน ตอบคำถาม และนำความคิดต่าง ๆ มาใช้ อีกตัวอย่างคือประเทศอิตาลี ใช้ความจริงเสมือนตอนที่จะสร้างศูนย์รวมการเดินทางผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่คล้ายคลึงกับ SL ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยว โดยการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ AR แสดงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้คนในชุมชนได้เห็นและแสดงความคิดเห็น เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การพังทลายของดิน เพื่อใช้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
อนาคตของเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 

เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่ และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทางและบริการ อื่นๆ เทคโนโลยีถูกผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอย่างมาก ในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง

บริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) ช่วยยกระดับให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ สามารถค้นหาตำแหน่งของสถานที่ปลายทาง พร้อมกับสามารถติดตามและโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ทำให้นักท่องเที่ยว พึงพอใจในบริการ

โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น iPad ได้เปลี่ยนแปลงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้มาอยู่ในมือของผู้บริโภคแทน ธุรกิจที่สนใจในเทคโนโลยีแบบนี้ และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดีเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการเข้าถึงและการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้าแม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการบินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และทำให้การปฏิบัติการต่างๆ ง่ายขึ้น โดยเกิดข้อดีมากมาย แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมโรงแรมที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่า อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่า และเริ่มที่จะสนใจระบบนี้ไม่นานนัก ทั้งๆ ที่กว่าครึ่งศตวรรษมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่จะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้เราปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคตได้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะมาพร้อมกับปัญหาที่แก้ไม่ตกมาโดยตลอดนั่นคือ ความล้า สมัย ดังนั้นไม่ควรพยายามตามให้ทัน กับคลื่นความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด แต่ควรที่จะหาสาธารณูปโภคที่สามารถแข่งขันกันได้สูงสุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเรื่องท้าทาย ในขณะเดียวกัน 2 ความคิดนี้ดูเหมือนขัดแย้งกัน เทคโนโลยีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทาง และบริการอื่นๆ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผลกระทบที่มากที่สุดของเทคโนโลยี คือ วิธีการขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวปฏิบัติต่อลูกค้าของพวกเขาในภาคการท่องเที่ยวตลอดไป

เทคโนโลยีผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งหมายถึงผู้คนจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบ้าน ดังนั้น ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในอนาคตอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง เนื่องด้วยบริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางต่างๆ มีความสามารถในการติดตาม, โต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ซึ่งเป็นการทำให้ความพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น iPad ได้เปลี่ยนแปลงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้มาอยู่ในมือของผู้บริโภคแทน ธุรกิจที่สนใจในเทคโนโลยีแบบนี้และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดีเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการเข้าถึงและการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้า

ข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากถ้าปราศจากข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น จะทำให้แรงกระตุ้นของลูกค้าและความสามารถในการจองการเดินทางถูกจำกัดอย่างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง เช่น การผลิต (generation), การรวบรวม (gathering), การจัดการ(processing), การใช้ประโยชน์ (application) และการสื่อสาร (communication) ของข้อมูล สำคัญในการปฏิบัติการต่างๆ ในภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลก่อนการเดินทางในการช่วยวางแผนและเป็นตัวเลือก รวมทั้งต้องการข้อมูลที่เป็นรายละเอียดระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแบบอิสระ การจัดการเรื่องที่พัก การเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การวิจัยแสดงให้เห็นว่ายิ่งระดับความเสี่ยงทางการรับรู้มีมากขึ้นเท่าไร นักท่องเที่ยวก็จะหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเท่านั้น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้น

 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสนิยมและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เมื่อประชากรของโลกต่างพากันตระหนักถึงภัยแห่งการเสียสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรท่องเที่ยวมาก ทั้งทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อลักษาณะของชีวภาพ จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างมาดังนั้นการดูแลและควบคุมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติเชิงนิเวศนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ควรจะเตรียมความพร้อและศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยงเชิงนิเวศให้ละเอียด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำความรู้ต่างๆไปสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วย

การท่องเที่ยวเชองนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรูปแบบหนึ่งที่เน้นไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสำคัญโยมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน คือ

1.มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสำคัญ
2.มีการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงของสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการมุ่งเป้าหมายไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่กวางขว้างขึ้น
3.ชุมชนในท่องถิ่นนั้นต้องมีส่วนร่วมในการบริการจัดการการท่องเที่ยว
4.นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติจะได้รับความประทับใจ เพลิดเพลินและปลอดภัยอีกทั้งยังได้ความรู้เพิ่มขึ้น
5.มีการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความหลากหลาย อย่างเช่น การเดินป่า และอื่นๆ

ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการผลักดันและส่งเสริมซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดน้อยลงเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดังนั้นในการจัดการการท่องเที่ยวในระบบนิเวศนั้นผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสามารถทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง สถานที่ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกด้วย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับบทบาททางเทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างไรกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลายคนอาจยังนึกภาพไม่ค่อยออก ซึ่งำหรับบางคนเป็นเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกัน ที่จะมีแรงผลักดันกันออกไป เพราะหลายคนมักเลือกที่จะพักผ่อนโดยการทิ้งชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีไว้ที่บ้าน และใช้เวลากับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

ซึ่งไม่ผิดหากว่าใครคิดแบบนั้น แต่เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ ชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกๆ วัน สำหรับการท่องเที่ยวแล้ว เทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องหาข้อมูลของการท่องเที่ยวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เว็บไซด์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั่วโลก รวมถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อทำการจองห้องพักหรือบริการต่างๆ รวมถึงการสอบถามรายละเอียดจำเป็นเพิ่มเติม

และในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้ย่อโลกเอาไว้ในมือเรา ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากขึ้น ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพามีราคาถูกลง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Smartphone, Tablet หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย การใช้บริการค้นหาและบอกตำแหน่งของสถานที่ปลายทาง รวมถึงใช้นำทางเพื่อไปยังสถานที่นั้นๆ ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน เป็นการยกระดับให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถติดตามและค้นหาพิกัดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได้ด้วย ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่หากขาดการโปรโมทหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจทำให้ข้อมูลนั้นถูกกลืนหายไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปริยาย และนั่นก็หมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูงในกลุ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดไม่ถึง ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อย เริ่มมีการปรับตัวเพื่อการเตรียมพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่น้อยคนที่จะคิดค้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกใช้และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในด้านของการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการเปิดรับความพึงพอใจของผู้บริโภค ถึงเวลาแล้วหรือยังคะ ที่เราจะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจที่สร้างสรรค์รองรับกับอนาคต
 • Tags

 • วงการเทคโนโลยี

  @@++@@ fingerscan ออบแบบมาเพื่อระบุตัวบุคคลเนื่องจาก fingerscan สามารถอ่านลายนิ้วมือของแต่ละคนได้
  @@++@@ เครือข่าย ais ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะ ais เป็นคลื่นสัญญาที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในการใช้
  @@++@@ GPS ระบบติดตามรถยนต์ที่เป็นตัวช่วยในการนำทาง GPS ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการขนส่ง
  @@++@@ อัตราว่างงานในประเทศไทย มีจำนวนมาก หากใครกำลังมองหางานหล่ะก็ อย่าพลาดเลย สำหรับ Jobtopgun
  @@++@@ ประตูรีโมทเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ทำใเจ้าของบ้านใช้ประตูรีโมทได้สะดวกขึ้น
  @@++@@ โปรแกรมบัญชี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภทโปรแกรมบัญชีใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
  @@++@@ ทุกวันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก แทบกล่าวได้ว่าตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ล้วนมีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  @@++@@ การเสื่อมสภาพของท่อพีอีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความแข็งแรง, ความเหนียว, และการกัดกร่อนของสารเคมีนั้นมีมากกว่าที่ท่อพีอีจะรับได้
  @@++@@ ธุรกิจซื้อคอนโดมือสองแล้วปล่อยให้เช่าต่อ ธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความเสี่ยงที่ควรรู้ก่อนซื้อคอนโดมือสองเพื่อปล่อยเช่า
  @@++@@ โรคมะเร็ง หรือว่าปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ นั้น การบำรุงน้ำเหลืองก็มีความสำคัญ หมอสมหมายจึงได้คิดค้น และทดลองสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยบรรเทาอาการของโรคมะเร็ง หรือว่าช่วยบำรุงสุขภาพต่าง ๆ
  @@++@@ ชั้นวางสินค้าในปัจจุบันนี้นั้น มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกกันอย่างมากมายครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจ ชั้นวางสินค้า ต้องศึกษาถึงรายละเอียดทั้งในเรื่องของพื้นที่สำหรับจัดวางสิ่งของ หรือสินค้า
  @@++@@ หางาน โคราช นั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถึงจะหางาน โคราชได้อย่างประสบความสำเร็จ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี www.most.go.th ข่าวเทคโนโลยี คำแนะนำ รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าไอที รู้ลึกฉับไวกับข่าวเทคโนโลยีวันนี้
  เมื่อคุณเลือกใส่ เดรสทำงาน สีดำ หรือสีเข้ม คนภายนอกจะมองว่าคุณชอบแสวงหาความรู้ในเรื่องอันซับซ้อนเสื้อผ้าคนอ้วนแนวนี้ใส่แล้วจะดูเหมือนเป็นคนฉลาดล้ำลึก ดูแล้วไม่กลวง ไม่ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการวางตัวด้วย
  ในสายตาคนทั่วไปคนที่ชอบแต่งกาย ชุดเดรส แบบโทนสีสว่างอ่อนๆ เสื้อผ้าคนอ้วนสีโทนนี้ชอบมองโลกในแง่บวก อารมณ์อ่อนไหว ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ความรัก
  การสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยทำให้การขายของออนไลน์ผ่านทางการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ กับความสะดวกสบายสำหรับบริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปกับทาง Shopup ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์
  เลือกที่จะจดโดเมนเพื่อนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ของเราบนอินเตอร์เน็ต ที่เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันกับบริการจดโดเมนเนมของทาง NetdesignHost
 • Archives