แนวทางการใช้นวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว


ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศล้วนประทับใจในวัฒนธรรมการใช้บริการอย่าง เต็มใจและมีมิตรไมตรีของคนไทยที่มีต่อแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีอย่างไร ก็ดี ธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีผู้ให้บริการหรือคู่แข่งจำนวนมากทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลไกด้านราคาเป็นแนวทางหลักในการแข่งขันของธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งการแข่งขันด้วยรูปแบบดังกล่าวไม่สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะ เศรษฐกิจเฉกเช่นปัจจุบัน

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การสร้างความแตกต่างในการให้บริการเพื่อเพิ่มจุดขายให้กับธุรกิจของตน อาทิ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเช่นการนวดแผนไทย สปา ตลอดจนการนำ “นวัตกรรม” มาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมื่อคำนึงถึงกระแสความใส่ใจในสุขภาพของประชาชน จึงอาจจำแนกแนวทางการใช้นวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้นวัตกรรมควบคู่กับการรักษาสภาวะแวดล้อมหรือนวัตกรรมการให้บริการการ ท่องเที่ยวโดยหลักเกษตรอินทรีย์ และการใช้นวัตกรรมเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพโดยตรงหรือนวัตกรรมการ ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
การ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยววัยทำงานและ วัยเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์และมีแนวโน้มการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้การให้บริการจะเน้นการให้บริการเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำ งานร่วมกับการบำบัดสภาวะร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน โดยใช้หลักการทางการแพทย์เป็นพื้นฐานในการให้บริการ อนึ่ง เราสามารถจำแนกรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตามกลุ่มเป้าหมายได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการบำบัด กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพและร่างกาย และกลุ่มท่องเที่ยวพำนักยาว

- กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการบำบัด เป็นผลจากการที่นักท่องเที่ยวประสบปัญหาต่างๆ ทางด้านการรักษาโรค อาทิ คุณภาพในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการบริการ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแสวงหาการรักษาจากนอกประเทศ โดยดูจากชื่อเสียง เครื่องมือการรักษา มาตรฐานการให้บริการและความประทับใจ ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการ ให้บริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัด เช่น บริการทันตกรรม บริการตรวจเช็คสุขภาพ และบริการทำเลซิก

- การให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อบำบัดนั้น มิได้จำกัดเพียงการบำบัดร่างกาย เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงบำบัดทางด้านจิตใจอีกด้วย เนื่องจากได้มีงานวิจัยปัจจุบันได้ระบุว่าระชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของ ประชากรโลกป่วยเป็นโรคทางจิตไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานซึ่งต้องอยู่ในสภาวะความเครียด หรือการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ดังที่พบในประเทศแอนติกา (Anitigua) ซึ่งมีบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เฉพาะผู้ติดยาเสพติดเป็นหลัก โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ

- กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพและร่างกาย มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นหรือวัยทำงานช่วงต้น ซึ่งต้องการความท้าทาย ต้องการพบเห็นสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือแม้แต่การการปรับปรุงบุคลิกภาพ สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการทางส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจเสริมความงาม อนึ่ง การเตรียมการสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะต้องคำนึงถึงความพร้อม ทางการแพทย์ มาตรฐานทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ ตลอดจน การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

กลุ่มท่องเที่ยวพำนักยาว ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวก่อนการทำงานจริง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกษียณแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่จะมีการใช้จ่ายที่จำกัด แต่มาอาศัยอยู่เป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนดังนั้น การรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องมีโปรแกรมท่องเที่ยวที่ชัดเจนในราคา ที่เหมาะสม ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เกษียณแล้วมักเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีฐานะ มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากโรคประจำตัวหรือโรคที่เกิดจากความชรา โดยแนวทางที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ด้าน เช่น สถานพักอาศัยที่เหมาะสม ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงระบบเครือข่ายทางการแพทย์ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเครือข่ายการรักษาทางไกล (telemedical network) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านระบบการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ทำให้สามารถเพิ่มความมั่นใจในระบบความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กลุ่มนี้ได้




ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

9

ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิ่งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโดย หากจะพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้

จากข้อมูลข้างต้นรายได้ของประเทศไทยที่มาจากการท่องเที่ยว 592,794 ล้านบาท ในปี 53 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลประมาณการรายได้ในปี 54 ไว้ที่ 700,000 ล้านบาท เติบโตในอัตรา 18% ชึ้ให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี สถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ จากผลการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2554 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 69 ประเทศ สำหรับสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนั้น ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยนับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง ทั้งในส่วนของความพร้อมในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งการเปิดเสรีภาคการท่องเที่ยวน่าจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะด้านโรงแรมที่พักซึ่งเป็นเครือข่ายของบรรดานักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามมา

ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะการเป็นที่ยอมรับในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย การมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ระบบการชำระเงิน ที่ควรเพิ่มความสะดวกเรื่องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากขึ้นขณะเดียวกันควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น มีการพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกการจอง รวมทั้งใช้ช่องทางนี้ให้นักท่องเที่ยวได้แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว ซึ่งที่กล่าวมานั้นถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จะนำไปใช้และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากยิ่งขึ้น นั่นเอง




เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

9

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกเหนือจากช่วยอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ต่อไปนี้ธุรกิจสายการบินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีต้นกำเนิดมาจากธุรกิจสายการบิน และระบบ GDSs ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวรายย่อยและหลักทรัพย์ในการดำเนินงานของบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ที่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจสายการบินยังขยายการใช้เว็บไซต์ในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของตนเอง ถึงแม้ว่าในหลายกรณีความพยายามในการเข้าถึงลูกค้าจะถูกจำกัดโดยความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นตัวกลางอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการจัดจำหน่ายทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแสดงค่าโดยสารไปจนถึงการชำระเงินและการออกบัตรโดยสารเป็นระบบอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารแล้ว สายการบินยังใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยบริหารจัดการการปฏิบัติงานประจำวันที่ซับซ้อน ในการวิเคราะห์รายได้ ราคา รูปแบบการขายที่ผ่านมา และอัตราค่าบริการ เพื่อที่จะตั้งราคาค่าโดยสารที่ทำให้สายการบินได้รายได้มากที่สุด รวมทั้งยังช่วยในการบริหารจัดการตารางการบิน ตารางการทำงานของลูกเรือ การปฏิบัติงานต่างๆ ในสนามบิน ทั้งการเรียกดูข้อมูลการเช็คอิน ระบบการจัดการที่นั่ง การขึ้นเครื่องบิน กระเป๋าสัมภาระ ฯลฯ

โดยปกติการพัฒนาระบบต่างๆ ข้างต้นนั้นมีราคาแพง แต่อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนได้ โดยการโอนย้ายงานเอกสารต่างๆ ไปให้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ การจัดจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์จะมีการมอบหมายให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลผู้โดยสารด้วยตนเอง เพื่อเป็นการลดงานที่ใช้แรงงานคนและงานเอกสารทั่วไปแก่สายการบิน ในลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน ทางสายการบินจะให้ลูกค้าพิมพ์ตั๋วโดยสารในรูปแบบกระดาษออกมาเอง เพื่อช่วยในการลดต้นทุนในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีมากขึ้นเรื่อยๆ สายการบินจึงมีการใช้ระบบออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่มีการใช้บัตรโดยสารแบบกระดาษ บัตรโดยสารจะถูกส่งไปทางอีเมล์หรือข้อความทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding pass) แทนกระดาษ เทคโนโลยีนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปมากกว่าเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากทำให้สายการบินมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารอีกด้วย




การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลอย่างมากต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีทีส่งผลต่อการท่องเที่ยวหลายด้าน ตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคจนถึงการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมากมายหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทและองค์กรท่องเที่ยวจำนวนมากสร้างเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ การศึกษาด้านไอซีทีและการท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่า eTourism แสดงให้เห็นว่าไอซีทีได้เปลี่ยนภาคการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง และภาคการท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร eTourism พัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาคการท่องเที่ยวจึงต้องติดตามการพัฒนาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นไม่ได้พัฒนามาเพื่อการท่องเที่ยวโดยตรง บางครั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในภาคการท่องเที่ยวจึงไม่ทราบถึงทุก เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงมีความไม่พร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับใช้อีกด้วย

ความจริงเสมือน หรือ VR คือหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ในหลายด้านซึ่ง ด้านการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้น ในภาคการท่องเที่ยวมีการใช้ความจริงเสมือนหลากหลายและมีผลกระทบจากเทคโนโลยี นี้มากมาย ดังนั้นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญควรให้ความสำคัญเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่

การใช้เทคโนโลยีความ จริงเสมือนเบื้องต้นในภาคการท่องเที่ยว ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ความจริงเสมือนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายหลักของการใช้ความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว และเสนอแนวคิดสำหรับการค้นคว้าเรื่องความจริงเสมือนกับการท่องเที่ยวในอนาคต การใช้ความจริงเสมือนขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ในภาคการท่องเที่ยว 6 ด้านที่ระบบเสมือนจริงมีความสำคัญที่เด่นชัดคือ การวางแผนและการบริหาร การตลาด ความบันเทิง การศึกษา การเข้าถึง และการอนุรักษ์

การใช้ความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว การวางแผนและการบริหาร ความจริงเสมือนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมีความสำคัญในด้านการ วางแผนในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากความสามารถในการเลือกมุมมอง การแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ทันที ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีสองมิติอื่น ๆ ระบบเสมือนจริงจึงมีประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยแสดงแผนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำให้ชุมชนได้รับ ทราบอีกด้วยและยังเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลจากผู้คนต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าความมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนนั้น จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ ข้อดีของการใช้ความจริงเสมือนคือเป็นการสื่อสารด้วยภาพ ดังนั้นคนที่มีพื้นฐานต่างกันจึงสามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการวางแผนสามารถใช้ได้หลายวิธี ตัวอย่างการใช้ เช่น ประเทศนอร์เวย์ ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อวางแผนก่อนตัดถนน 2 สายผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีการใช้ความจริงเสมือนในการประชุมที่มีหน่วยงานรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถกเถียงแผนงาน ตอบคำถาม และนำความคิดต่าง ๆ มาใช้ อีกตัวอย่างคือประเทศอิตาลี ใช้ความจริงเสมือนตอนที่จะสร้างศูนย์รวมการเดินทางผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่คล้ายคลึงกับ SL ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยว โดยการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ AR แสดงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้คนในชุมชนได้เห็นและแสดงความคิดเห็น เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การพังทลายของดิน เพื่อใช้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว




อนาคตของเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 

เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่ และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทางและบริการ อื่นๆ เทคโนโลยีถูกผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอย่างมาก ในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง

บริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) ช่วยยกระดับให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ สามารถค้นหาตำแหน่งของสถานที่ปลายทาง พร้อมกับสามารถติดตามและโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ทำให้นักท่องเที่ยว พึงพอใจในบริการ

โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น iPad ได้เปลี่ยนแปลงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้มาอยู่ในมือของผู้บริโภคแทน ธุรกิจที่สนใจในเทคโนโลยีแบบนี้ และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดีเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการเข้าถึงและการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้าแม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการบินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และทำให้การปฏิบัติการต่างๆ ง่ายขึ้น โดยเกิดข้อดีมากมาย แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมโรงแรมที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่า อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่า และเริ่มที่จะสนใจระบบนี้ไม่นานนัก ทั้งๆ ที่กว่าครึ่งศตวรรษมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่จะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้เราปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคตได้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะมาพร้อมกับปัญหาที่แก้ไม่ตกมาโดยตลอดนั่นคือ ความล้า สมัย ดังนั้นไม่ควรพยายามตามให้ทัน กับคลื่นความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด แต่ควรที่จะหาสาธารณูปโภคที่สามารถแข่งขันกันได้สูงสุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ




 • Tags

 • วงการเทคโนโลยี

  @@++@@ fingerscan ออบแบบมาเพื่อระบุตัวบุคคลเนื่องจาก fingerscan สามารถอ่านลายนิ้วมือของแต่ละคนได้
  @@++@@ เครือข่าย ais ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะ ais เป็นคลื่นสัญญาที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในการใช้
  @@++@@ GPS ระบบติดตามรถยนต์ที่เป็นตัวช่วยในการนำทาง GPS ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการขนส่ง
  @@++@@ อัตราว่างงานในประเทศไทย มีจำนวนมาก หากใครกำลังมองหางานหล่ะก็ อย่าพลาดเลย สำหรับ Jobtopgun
  @@++@@ ประตูรีโมทเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ทำใเจ้าของบ้านใช้ประตูรีโมทได้สะดวกขึ้น
  @@++@@ การเสื่อมสภาพของท่อพีอีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความแข็งแรง, ความเหนียว, และการกัดกร่อนของสารเคมีนั้นมีมากกว่าที่ท่อพีอีจะรับได้
  @@++@@ ธุรกิจซื้อคอนโดมือสองแล้วปล่อยให้เช่าต่อ ธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความเสี่ยงที่ควรรู้ก่อนซื้อคอนโดมือสองเพื่อปล่อยเช่า
  @@++@@ โรคมะเร็ง หรือว่าปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ นั้น การบำรุงน้ำเหลืองก็มีความสำคัญ หมอสมหมายจึงได้คิดค้น และทดลองสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยบรรเทาอาการของโรคมะเร็ง หรือว่าช่วยบำรุงสุขภาพต่าง ๆ
  @@++@@ ชั้นวางสินค้าในปัจจุบันนี้นั้น มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกกันอย่างมากมายครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจ ชั้นวางสินค้า ต้องศึกษาถึงรายละเอียดทั้งในเรื่องของพื้นที่สำหรับจัดวางสิ่งของ หรือสินค้า
  @@++@@ หางาน โคราช นั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถึงจะหางาน โคราชได้อย่างประสบความสำเร็จ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี www.most.go.th ข่าวเทคโนโลยี คำแนะนำ รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าไอที รู้ลึกฉับไวกับข่าวเทคโนโลยีวันนี้
  เมื่อคุณเลือกใส่ เดรสทำงาน สีดำ หรือสีเข้ม คนภายนอกจะมองว่าคุณชอบแสวงหาความรู้ในเรื่องอันซับซ้อนเสื้อผ้าคนอ้วนแนวนี้ใส่แล้วจะดูเหมือนเป็นคนฉลาดล้ำลึก ดูแล้วไม่กลวง ไม่ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการวางตัวด้วย
  ในสายตาคนทั่วไปคนที่ชอบแต่งกาย ชุดเดรส แบบโทนสีสว่างอ่อนๆ เสื้อผ้าคนอ้วนสีโทนนี้ชอบมองโลกในแง่บวก อารมณ์อ่อนไหว ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ความรัก
  การสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยทำให้การขายของออนไลน์ผ่านทางการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ กับความสะดวกสบายสำหรับบริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปกับทาง Shopup ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์
  เลือกที่จะจดโดเมนเพื่อนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ของเราบนอินเตอร์เน็ต ที่เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันกับบริการจดโดเมนเนมของทาง NetdesignHost
  คอนเทนเนอร์ตู้ 10 บานต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศตู้ 10 บานสามารถวางไว้กลางแจ้งได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก
 • Archives