อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับบทบาททางเทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างไรกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลายคนอาจยังนึกภาพไม่ค่อยออก ซึ่งำหรับบางคนเป็นเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกัน ที่จะมีแรงผลักดันกันออกไป เพราะหลายคนมักเลือกที่จะพักผ่อนโดยการทิ้งชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีไว้ที่บ้าน และใช้เวลากับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

ซึ่งไม่ผิดหากว่าใครคิดแบบนั้น แต่เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ ชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกๆ วัน สำหรับการท่องเที่ยวแล้ว เทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องหาข้อมูลของการท่องเที่ยวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เว็บไซด์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั่วโลก รวมถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อทำการจองห้องพักหรือบริการต่างๆ รวมถึงการสอบถามรายละเอียดจำเป็นเพิ่มเติม

และในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้ย่อโลกเอาไว้ในมือเรา ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากขึ้น ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพามีราคาถูกลง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Smartphone, Tablet หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย การใช้บริการค้นหาและบอกตำแหน่งของสถานที่ปลายทาง รวมถึงใช้นำทางเพื่อไปยังสถานที่นั้นๆ ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน เป็นการยกระดับให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถติดตามและค้นหาพิกัดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได้ด้วย ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่หากขาดการโปรโมทหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจทำให้ข้อมูลนั้นถูกกลืนหายไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปริยาย และนั่นก็หมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูงในกลุ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดไม่ถึง ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อย เริ่มมีการปรับตัวเพื่อการเตรียมพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่น้อยคนที่จะคิดค้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกใช้และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในด้านของการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการเปิดรับความพึงพอใจของผู้บริโภค ถึงเวลาแล้วหรือยังคะ ที่เราจะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจที่สร้างสรรค์รองรับกับอนาคต
รากฐานสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้าหลักของการท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นในอันที่จะดูแลรักษาไว้มิให้เสื่อมโทรม มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมประจำชาติที่น่าภาคภูมิใจ เพื่อการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือน ก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น จนนับเป็นรายได้ที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวม การปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้รักหวงแหน และชื่นชมในคุณค่าความงดงามแห่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ก็เพื่อให้พวกเขาได้สำนึกแห่งความภาคภูมิใจ รับผิดชอบและพร้อมที่จะดูแลรักษาสมบัติของแผ่นดินเหล่านั้น การปลูกจิตสำนึกจึงมีความจำเป็นที่บุคคลทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงคุณค่า คงความสวยงามอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

คือ เดินทางท่องเที่ยว ซื้อสินค้าที่ระลึก ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือปฏิบัติธรรม จากสถิตินักท่องเที่ยวดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้น เนื่องมาจากการขาดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างมาก นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ปัจจุบันยังขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ในที่สุดแหล่งท่องเที่ยวถูกลดคุณค่าทางวัฒนธรรมลง

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทำให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจ แต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้น หากไม่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันความต้องการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศแต่ส่งกระทบในแง่ลบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สาเหตุของปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

1.ปัญหาด้านกายภาพ เกิดจากการบุกรุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สภาพภูมิทัศน์และทรัพยากรท่องเที่ยวถูกทำลาย
2.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น การขาดแคลน หรือความไม่เพียงพอของไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ห้องน้ำ ถังขยะ บริเวณจอดรถ ฯลฯ
3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากการขาดระบบการจัดการในสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะของแหล่งท่องเที่ยว
4.ปัญหาด้านสวัสดิการของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
5.ปัญหาด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมบางอย่างในแหล่งท่องเที่ยว
6.ปัญหาด้านนโยบายและจัดการ แหล่งท่องเที่ยวมีหลายหน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษา
ประโยชน์เทคโนโลยีในกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว


เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างไรกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลายคนอาจยังนึกภาพไม่ค่อยออก ซึ่งเทคโนโลยีกับเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับบางคนเป็นเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกัน ที่จะมีแรงผลักดันกันออกไป เพราะหลายคนมักเลือกที่จะพักผ่อนโดยการทิ้งชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีไว้ที่บ้าน และใช้เวลากับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

แม้ว่าสื่อส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับนักเดินทางอิสระและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังใช้บริการช่องทางการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนแบบเดิมอยู่ โดยลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวที่รวมสินค้าและบริการต่างๆ ไว้ในแพ็คเกจด้วย เช่น ตั๋วเครื่องบิน บริการเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบิน ที่พัก หรือแม้แต่ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในราคาแบบเหมาจ่าย ซึ่งแพ็คเกจเหล่านี้มักจะให้บริการโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำและโรงแรมที่ไม่ได้มีสาขาทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การให้บริการในลักษณะนี้จะไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในระบบ GDSs ที่ใช้กันทั่วไป จึงทำให้การใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติถูกจำกัดในธุรกิจนี้

การต่อต้านการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เห็นถึงลักษณะที่พวกเขาดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ประการแรกคือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีการใช้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำในการเดินทาง ทำให้พวกเขาต้องใช้ระบบปฏิบัติงานเฉพาะของบริษัทมากกว่าการใช้ระบบ GDSs ทั่วไป อีกทั้งประเภทของโรงแรมที่ผู้ประกอบการใช้บริการก็เป็นโรงแรมที่เน้นการเข้าพักเพื่อการพักผ่อนที่ไม่มีระบบการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติในการทำงาน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจึงไม่มีแรงจูงใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้การติดต่อธุรกิจในรูปแบบสัญญารายปีกับผู้จัดหาบริการ โดยใช้อัตราค่าบริการที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประเภทนี้ จะเน้นเพียงแค่การทำงานในระดับเอกสารทั่วไป โดยช่วยให้สามารถบริหารจัดการและปรับปรุงความสามารถในการให้บริการได้ดีขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางเว็บไซต์และการมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น การดำเนินธุรกิจกับสายการบินแบบเช่าเหมาลำและโรงแรมที่ไม่มีเครือข่ายจึงลดลงไปด้วย จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านอัตราค่าโดยสารที่ “เป็นปัจจุบัน” ได้มากขึ้น เพื่อช่วยในการจัดแพ็คเกจท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อเวลานี้ ไม่เพียงแต่ช่วยในการเตรียมการจัดแพ็กเกจต่างๆ แต่ยังช่วยให้บริษัทมี “แพ็คเกจท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนได้”

 
การใช้อินเตอร์เน็ตในการท่องเที่ยว

การใช้อินเตอร์เน็ตในการท่องเที่ยว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีมากกว่าผู้ให้บริการการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมีการใช้อินเตอร์เน็ตในการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็เปลี่ยนมาให้บริการทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การวางแผนท่องเที่ยว เพราะ นักท่องเที่ยวมีแหลงข้อมูลจำนวนมากในอินเตอร์เน็ตที่สามารถนำมาใช้ประกอบในการวางแผนการท่องเที่ยวและตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวจากการเปรียบเทียบข้อมูลท่องเที่ยวในอินเตอร์เน็ต และตัดสินใจซื้อรายการท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบที่เรียกว่า พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวสามารถโต้ตอบกับผู้ประกอบการและสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยวใส่กลับไปในอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้เกิดสังคม ชุมชนท่องเที่ยวที่มีข้อมูลมหาศาล บริการนักท่องเที่ยวในทุกๆ เรื่องที่ต้องการ เช่น ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งข้อมูลความพึงพอใจ ในการใช้บริหารของการท่องเที่ยวที่ได้ไปมาแล้วเพื่อแจ้งให้กับนักเดินทางคนต่อไป

การค้าอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการติดต่อซื้อขายสินค้า และทำให้เกิดการค้าในรูปแบบของ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น Helmut Berger และคณะ ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าเป็นผู้นำตลาดในการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ แบบ B2C เห็นได้จากจำนวนการขายแบบออนไลน์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคงที่เช่น การเดินทาง ขนส่ง ที่พัก เป็นต้น โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมไปนักท่องเที่ยวไม่ต้องติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอีกแล้ว เนื่องจาก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลแบบ real time ที่มีทั้งภาพ เสียง รายละเอียดข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการนำเสนอข้อมูล ราคาที่ถูกกว่าเพราะไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทน ได้ลูกจำนวนมากกว่า และสามารถติดต่อโดยตรงกับนักท่องเที่ยว Roman Egger และ Dimitrios Buhalis ได้กล่าวถึงปัจจัยที่องค์กรการท่องเที่ยวจะต้องปรับเปลี่ยนนำเอา ICT มาใช้เพื่อทำให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น สามารถบริหารจัดการบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในเครือข่ายได้ และปรับใช้เพื่อความได้เปรียบกับคู่แข่ง อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางเสริม ผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางยังพอใจที่จะเป็นตัวกลางแบบเดิม เพราะถึงแม้นักท่องเที่ยวจะชอบค้นหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตแต่พอใจที่จะใช้บริการส่วนตัวที่ได้รับจากตัวแทนท่องเที่ยว ต้องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ต้องการตัวกลางมาช่วยจัดการกับสารสนเทศจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตคือนักท่องเที่ยวที่ใช้อินเทอร์เน็ต นิยมซื้อสินค้าบริการออนไลน์ และมีประสบการณ์จากการเดินทางหรือมาเที่ยวซ้ำ
ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานาประเทศ ให้การสำคัญ เพื่อการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีผู้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ราฟ บุคเลย์ นิยามว่า คือการท่องเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอย่างยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว

สาระสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศูนย์วิจัยป่าไม้ ได้สรุปสาระสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมควรเป็นพื้นที่ธรรมชาติ   ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก และอาจรวมถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ด้วย ควรเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งเน้นคุณค่าลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว แต่ไม่เน้นที่การเสริมแต่ง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้สะท้อนภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นการท่องเที่ยวและการพัฒนาไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวให้มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าว จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบำรุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
 • Tags

 • วงการเทคโนโลยี

  @@++@@ fingerscan ออบแบบมาเพื่อระบุตัวบุคคลเนื่องจาก fingerscan สามารถอ่านลายนิ้วมือของแต่ละคนได้
  @@++@@ เครือข่าย ais ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะ ais เป็นคลื่นสัญญาที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในการใช้
  @@++@@ GPS ระบบติดตามรถยนต์ที่เป็นตัวช่วยในการนำทาง GPS ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการขนส่ง
  @@++@@ โปรโมชั่นสามารถเจาะตลาดได้ง่าย เพราะสินค้าหลากหลายชนิดย่อมเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่ม การทำโปรโมชั่นโดยกำหนดรูปแบบของการส่งเสริมการขาย
  @@++@@ อัตราว่างงานในประเทศไทย มีจำนวนมาก หากใครกำลังมองหางานหล่ะก็ อย่าพลาดเลย สำหรับ Jobtopgun
  @@++@@ ประตูรีโมทเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ทำใเจ้าของบ้านใช้ประตูรีโมทได้สะดวกขึ้น
  @@++@@ โปรแกรมบัญชี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภทโปรแกรมบัญชีใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
  @@++@@ ทุกวันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก แทบกล่าวได้ว่าตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ล้วนมีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  @@++@@ การเสื่อมสภาพของท่อพีอีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความแข็งแรง, ความเหนียว, และการกัดกร่อนของสารเคมีนั้นมีมากกว่าที่ท่อพีอีจะรับได้
  @@++@@ ธุรกิจซื้อคอนโดมือสองแล้วปล่อยให้เช่าต่อ ธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความเสี่ยงที่ควรรู้ก่อนซื้อคอนโดมือสองเพื่อปล่อยเช่า
  @@++@@ โรคมะเร็ง หรือว่าปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ นั้น การบำรุงน้ำเหลืองก็มีความสำคัญ หมอสมหมายจึงได้คิดค้น และทดลองสมุนไพรต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยบรรเทาอาการของโรคมะเร็ง หรือว่าช่วยบำรุงสุขภาพต่าง ๆ
  @@++@@ ชั้นวางสินค้าในปัจจุบันนี้นั้น มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกกันอย่างมากมายครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจ ชั้นวางสินค้า ต้องศึกษาถึงรายละเอียดทั้งในเรื่องของพื้นที่สำหรับจัดวางสิ่งของ หรือสินค้า
  @@++@@ หางาน โคราช นั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถึงจะหางาน โคราชได้อย่างประสบความสำเร็จ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี www.most.go.th ข่าวเทคโนโลยี คำแนะนำ รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าไอที รู้ลึกฉับไวกับข่าวเทคโนโลยีวันนี้
  เมื่อคุณเลือกใส่ เดรสทำงาน สีดำ หรือสีเข้ม คนภายนอกจะมองว่าคุณชอบแสวงหาความรู้ในเรื่องอันซับซ้อนเสื้อผ้าคนอ้วนแนวนี้ใส่แล้วจะดูเหมือนเป็นคนฉลาดล้ำลึก ดูแล้วไม่กลวง ไม่ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการวางตัวด้วย
  ในสายตาคนทั่วไปคนที่ชอบแต่งกาย ชุดเดรส แบบโทนสีสว่างอ่อนๆ เสื้อผ้าคนอ้วนสีโทนนี้ชอบมองโลกในแง่บวก อารมณ์อ่อนไหว ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ความรัก
  การสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยทำให้การขายของออนไลน์ผ่านทางการใช้งานเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ กับความสะดวกสบายสำหรับบริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปกับทาง Shopup ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์
  เลือกที่จะจดโดเมนเพื่อนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ของเราบนอินเตอร์เน็ต ที่เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันกับบริการจดโดเมนเนมของทาง NetdesignHost
 • Archives